pomoc uprchlíkům

FARNOST SV. ANEŽKY ČESKÉ
SE PŘIPOJUJE K POMOCI

IRÁCKÝM KŘESŤANŮM

čtěte více zde »


Vítáme vás

na stránkách farnosti svaté Anežky.

Náš kostel

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Pane Ježíši Kriste,učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše
z otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.


Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává,
miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým.

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

Amen.

Vaše zprávy, fotografie, náměty a připomínky prosíme posílejte na email


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov